Regulamin

Regulamin

§1

Określenie pojęć

1. Określenie i wytłumaczenie pojęć użytych w Regulaminie.

a. Operator:

Starlor Sylwia Brach właściciel serwisu aukcyjnego www.dishu.pl

z siedzibą w 38-305 Lipinki 205

NIP: 6851194510

REGON: 367701801

Tel. 660 708 218

E-mail: biuro@dishu.pl

b. Użytkownik - podmiot, który spełnia warunki Regulaminu, dla którego utworzone zostało Konto w ramach usług Platformy.

c. Platforma - prowadzony przez Operatora portal internetowy, dostępny pod adresem dishu.pl

d. Konto: utrzymywane dla Użytkownika przez Operatora konto, będące zbiorem danych osobowych, cen, ofert, zamówień złożonych w ramach Platformy.

e. Usługa: świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na podstawie niniejszego regulaminu usługa umożliwiająca Użytkownikom zawarcie pomiędzy sobą umowy kupna sprzedaży danego towaru.

f. Kupujący: Użytkownik składający ofertę w aukcji bądź korzystający z opcji Kup Teraz.

g. Sprzedający: Użytkownik wystawiający aukcję.

h. Aukcja: procedura zawarcia umowy kupna sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki korzystania z Platformy, warunki świadczenia usług, oraz warunki Aukcji.

2. Z Platformy mogą korzystać osoby fizyczne pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

§3

Rejestracja

1. W celu pełnego korzystania ze wszystkich usług Platformy Użytkownik powinien utworzyć Konto w ramach Platformy.

2. W celu założenia Konta, Użytkownik powinien wypełnić odpowiednie formularze rejestracyjne znajdujące się na stronach internetowych Platformy.

3. Na adres e-mail Użytkownika podany podczas zakładania Konta Operator wysyła linki weryfikujące tożsamość Użytkownika. Po potwierdzeniu tożsamości oraz weryfikacji danych przez Operatora Użytkownik otrzymuje prawo do korzystania z Konta w ramach usług świadczonych przez Operatora. Zawarcie bezterminowej umowy dotyczącej korzystania z Usługi następuje w momencie przyznania przez Operatora Użytkownikowi dostępu do Konta w ramach stron internetowych Platformy.

4. Operator może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających tożsamość, bądź uprawnienia Użytkownika. W przypadku niepotwierdzenia tożsamości przez Użytkownika Operator może uniemożliwić utworzenie Konta lub ograniczyć jego funkcjonalność. Weryfikacja danych jest warunkiem koniecznym w celu dokonywania rozliczeń z Operatorem. Operator może zażądać potwierdzenia tożsamości, bądź uprawnień poprzez przesłanie skanów/odpisów/zdjęć:

- potwierdzenia nadania nr NIP (spółki, firmy, osoby prowadzące działalność gospodarczą),

- wpisu ewidencji działalności gospodarczej, (osoby prowadzące działalność gospodarczą),

- odpis z właściwego rejestru (np. KRS), (spółki, stowarzyszenia, fundacje),

- potwierdzenia prowadzenia działalności, (np. prawnik)

- dowód osobisty bądź inny dokument tożsamości, (osoby fizyczne).

W przypadkach gdy skan/odpis/zdjęcie budzi zastrzeżenia co do autentyczności dokumentu Operator może zażądać wglądu w oryginał dokumentu.

5. Z Konta Użytkownik może korzystać po podaniu unikalnego loginu oraz hasła.

6. Na podany podczas procesu tworzenia Konta przez Użytkownika adres e-mail przesyłane będą, wiadomości nawiązuje do informacji dotyczących głównych funkcjonalności, modernizacji bądź informacji technicznych Platformy. Użytkownik także wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych oraz handlowych. Zgodę tą Użytkownik może cofnąć w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres email: biuro@dishu.pl

7. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Użytkownik będący konsumentem (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Prawa odstąpienia od umowy oraz wykluczenia zdefiniowane są w paragrafie 6 niniejszego Regulaminu.

8. W przypadku zmiany danych kontaktowych bądź rozliczeniowych Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie je aktualizować w ramach Konta.

9. W przypadku nie potwierdzenia przez Użytkownika danych podanych podczas rejestracji poprzez kliknięcie w link weryfikacyjny w wiadomości e-mail, Operator po upływie 30 dni bezpowrotnie usuwa wszystkie dane podane przez Użytkownika.

10. Rejestracja może zostać dokonana poprzez opcję "Zarejestruj przez Facebook". W takim przypadku Użytkownik będzie poproszony o weryfikację swych danych w serwisie Facebook poprzez zalogowanie się na konto. Operator pobiera po zalogowaniu informacje dotyczące konta Użytkownika (imię, nazwisko, data urodzenia, adres email).
11. W przypadku braku aktywności użytkownika konto zostanie usunięte z serwisu dishu.pl po okresie 12 miesięcy od ostatniego logowania. 

§4

Aukcje – informacje ogólne

1. Operator udostępnia platformę pośredniczącą w zawarciu umowy kupna sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

2. Operator nie pobiera opłat na udostępnienie platformy.

3. Operator nie jest stroną transakcji pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za towary (oraz ich ewentualne wady) sprzedawane za pośrednictwem Platformy.

5. Operator pobiera opłatę w wysokości prowizji za dokonaną sprzedaż na aukcji. Opłata pobierana jest automatycznie z zasilanego konta Użytkownika w wysokości określonej w cennikach Operatora (stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu). Opłatę uiszcza Sprzedający. W przypadku braku wystarczających środków na koncie Sprzedający ma ograniczoną (lub wyłączoną) możliwość wystawiania kolejnych aukcji.

6. Konto o którym mowa w §4 pkt 5 jest indywidualnie przypisanym kontem na które Sprzedający może wpłacić środki wymagane na opłatę prowizji pobieraną przez Operatora. Wpłaty na w/w konto można dokonać poprzez przelew na numer konta podany w panelu konta Użytkownika, lub poprzez płatności elektroniczne PayPal. Wysokość wpłaconych środków jest widoczna po zalogowaniu się do konta w zakładce płatności.

7. Operator na prośbę Sprzedającego wystawia Fakturę na usługę opisaną w §4 pkt 5 oraz pkt 6.

8. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Operatora również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

§5

Aukcje – informacje szczegółowe

1. Operator w ramach platformy umożliwia korzystanie Użytkownikom z następujących rodzajów aukcji:

- ogłoszenie – opłata w tej kategorii nie jest pobierana, wpisana cena za towar będzie widoczna ale nię będzie widoczny przycisk KUP TERAZ.
- licytacja z ceną minimalną lub bez ceny minimalnej – aukcje posiadające ustaloną przez Sprzedającego cenę minimalną. W przypadku gdy cena ta nie zostanie osiągnięta podczas licytacji, sprzedaż nie występuje, aukcje bez ceny minimalnej – aukcje nie posiadające ceny minimalnej. Sprzedaż jest realizowana niezależnie od wysokości oferty końcowej.

- aukcje Kup Teraz – aukcje z ustaloną stałą ceną sprzedaży bez licytacji.

2. Kupujący w celu złożenia oferty na aukcji po zalogowaniu się na swe konto powinien podać wartość w polskich złotych jaką zamierza zapłacić za licytowany przedmiot i potwierdzić wybór odpowiednim przyciskiem umieszczonym na stronach Platformy. W przypadku aukcji Kup Teraz Kupujący dokonuje zakupu poprzez kliknięcie przycisku Kup Teraz.

3. Kupujący po złożeniu oferty (bądź kliknięciu Kup Teraz) zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedającego podanej kwoty powiększonej o koszta wysyłki (jeżeli występują). Zapłata następuje na konto podane przez Sprzedającego.

4. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu wylicytowanego (zakupionego) przedmiotu w stanie i terminie określonym w aukcji.

5. Sprzedający zobowiązany jest do stosowania rzetelnych, zgodnych ze stanem faktycznym opisów przedmiotów nie naruszających przepisów polskiego prawa (w szczególności ustawy o prawach autorskich, oraz kodeksu cywilnego).

6. Zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a zwycięzcą aukcji w procesie licytacji następuje z chwilą przebicia, natomiast zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, korzystającym z opcji Kup Teraz, następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z tej opcji, o czym Sprzedający jest automatycznie powiadamiany. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa.

7. Po dokonaniu zakupu przez Kupującego (zarówno w formie licytacji jak i Kup Teraz) Sprzedający jest informowany o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Wszelkie formalności związane z zawarciem i wypełnieniem postanowień umowy kupna sprzedaży leżą po stronie Sprzedającego oraz Kupującego. Operator nie jest stroną umowy kupna sprzedaży.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Użytkownik wyśle w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usługi, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu) bądź drogą mailową na adres: biuro@dishu.pl

3. Jeżeli zostały pobrane jakiekolwiek opłaty Operator zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków jest wykonywany na kartę.

4. Prawo odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi w poniższych przypadkach umów:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. fotoksiążka, odbitki zdjęć);
dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operator o utracie prawa odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o świadczeniu usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operator utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Operator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
w której Użytkownik wyraźnie żądał, aby Operator do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Operator świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Użytkownik żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);
dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

5. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje jedynie Użytkownikom będącym konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§7

Odpowiedzialność

1. Operator ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za prawidłowe świadczenie usługi udostępnienia platformy.

2. Operator zapewnia, że w ramach usług Platformy dokłada należytej staranności tworząc opisy, formularze i systemy informatyczne.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawnie wypełnione przez Użytkowników formularze interaktywne, za niepoprawne opisy, zdjęcia bądź ceny przedmiotów zawartych na aukcjach, ani za opóźnienia i problemy wynikające z niedopełnienia swych obowiązków przez Kupującego bądź Sprzedającego.

4. Reklamacje oraz uwagi dotyczące zakupionego przedmiotu Kupujący może zgłaszać bezpośrednio Sprzedającemu, według zasad określonych w gwarancji, kodeksie cywilnym bądź innych dokumentach odnoszących się do zawartej transakcji.

5. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawidłowych danych (w szczególności dotyczących tożsamości, danych identyfikacyjnych, opisów przedmiotów) Operator ma prawo zablokować konto Użytkownika i uniemożliwić prowadzenie Sprzedaży/Zakupów w ramach Platformy.
6. W przypadku braku logowania przez użytkownika powyżej 6 miesięcy aukcje wystawione z automatycznym odswierzaniem będą usuwane. 
§8

Środki techniczne

1. W celu korzystania z Usług Operatora, w tym dodawania zleceń, przeglądania oferty, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) włączona obsługa skryptów Java;

d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia),

e) wyłączone blokowanie wyskakujących okien.

§9

Reklamacje

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące nienależytego funkcjonowania stron internetowych Platformy oraz usług Operatora. Reklamacje można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronach internetowych Platformy (http://www.dishu.pl/index.php/kontakt ) lub pisemnie pod adresem:

StarLor Sylwia Brach

38-305 Lipinki 205

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta, numer transakcji bądź inne dane pozwalające na identyfikację Usługi bądź inne dane określające działanie Operatora stanowiące przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Operator rozpoznaje reklamację w terminie do 7 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji pocztą elektroniczną na adres email podany w zgłoszeniu.

§10

Termin Umowy

1. Świadczenie Usług ma charakter bezterminowy. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej przez formularz kontaktowy dostępny na stronachinternetowych Platformy lub pisemnie na adres Operatora. W takim wypadku umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

2. W przypadku naruszania postanowień Regulaminu Umowa może zostać rozwiązana przez Operatora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

§11

Postanowienia końcowe

1. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu.

2. Regulamin dostępny jest na stronach internetowych Platformy, w siedzibie Operatora, a także w stosunku do Użytkowników przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika, w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.

3. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zmieszczenie informacji na stronach internetowych Platformy. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 14 dni od poinformowania w sposób wskazany powyżej. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu może wypowiedzieć umowę z Operatorem. Usługa zlecona przed wejściem w życie zmian, zostanie wykonana na dotychczasowych zasadach.

4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Wszelkie spory związane z Usługą będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

6. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

Załączniki:

1 – formularz oświadczenia odstąpienia od umowy

2 - Polityka prywatności

3 – Cennik

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Starlor Michał Brach


Lipinki 205

38-305 Lipinki

Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących usług:_____________________________________________________________

Data zawarcia umowy:_____________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

Adres email Konsumenta: __________________________________________________________

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________
Załącznik nr 2

Polityka Prywatności

§1

Określenie Właściciela Serwisu

1. Właścicielem serwisu jest:

Starlor Sylwia Brach


z siedzibą w 38-305 Lipinki 205

NIP: 6851194510


REGON:  367701801


Tel. 660 708 218

E-mail: biuro@dishu.pl

§2

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Właściciel serwisu dishu.pl respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

Właściciel serwisu dishu.pl dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników.

Dane użytkowników są chronione w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich.

Właściciel serwisu dishu.pl zbiera dane podawane przez Użytkowników podczas kontaktu z pracownikami dishu.pl.

Dane użytkowników są wykorzystywane w celach:

handlowych – w celu realizacji zlecenia. Na podany adres email użytkownik będzie otrzymywał informacje o przebiegu procesu zamówienia.
marketingowych - na podany adres email użytkownik będzie otrzymywał informacje handlowe, informacje o nowościach w serwisie lub nowościach handlowych, inne informacje o charakterze reklamowym, promocyjnym, oferty handlowe - wysyłane cyklicznie. Jeżeli wyrazi na to dodatkową zgodę.
Kontaktu ze strony pracowników dishu.pl.

Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. Wyjątkiem od tej reguły jest przekazywanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia/zlecenia, umowy do podmiotów świadczących usługi transportowe (np. firmy kurierskie, poczta polska).

Właściciel serwisu dishu.pl może kontaktować się z użytkownikiem mailowo, telefonicznie lub listownie m.in. celem weryfikacji danych adresowych - koniecznych do realizacji umowy.

Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z właścicielem serwisu dishu.pl pod nr tel.  660 708 218 oraz pod adresem e-mail: biuro@dishu.pl.

Dane są przetwarzane w zgodzie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Załącznik nr3

Cennik

Prowizja od sprzedaży naliczana jest każdorazowo w chwili przybicia lub skorzystania przez Kupującego z opcji Kup Teraz w niżej wymienionych kategoriach.

Wysokość prowizji zależy od ceny końcowej, tj. ustalonej w trakcie Transakcji ceny, jaką Kupujący powinien zapłacić za Towar (nie uwzględniając kosztów związanych z dostarczeniem Towaru).

Prowizja od sprzedaży Towaru w kategoriach : części samochodowe, części motocyklowe, części do maszyn rolniczych, przyczepy, produkty rolne, części do innych pojazdów, opony, sport i podkategorie, rozrywka i podkategorie, elektronika i podkategorie, dla dziecka i podkategorie, moda i podkategorie, hobby kolekcję, antyki i podkategorie, dom i ogród oraz podkategorie wynosi :

Cena końcowa za 1 sztukę Towaru Prowizja od sprzedaży
do 100,00 zł 4% ceny końcowej
100,01 - 1.000,00 zł 3% kwoty powyżej 100,00 zł
1.000,01 - 5.000,00 zł 2 % kwoty powyżej 1.000,00 zł
powyżej 5.000,00 zł 1 % kwoty powyżej 5.000,00 zł

Prowizja od towarów w kategoriach i podkategoriach niżej wymienionych nie będzie naliczana : samochody osobowe , motocykle , samochody dostawcze i ciężarowe , maszyny rolnicze , maszyny budowlane , ciągniki, pojazdy inne, praca, nieruchomości , usługi .
Cennik opłat dodatkowych
Pogrubienie ofert na liście przedmiotów

Czas : 3 dni -- cena : 1 zł
Czas : 5 dni -- cena : 2 zł
Czas : 7 dni -- cena : 3 zł
Czas : 14 dni-- cena : 4 zł
Czas : 30 dni -- cena : 5 zł
Podświetlenie na niebiesko na liście ofert
Czas : 3 dni -- cena : 2 zł
Czas : 5 dni -- cena : 3 zł
Czas : 7 dni -- cena : 4 zł
Czas : 14 dni-- cena : 5 zł
Czas : 30 dni -- cena : 6 zł
Wyróżnienie , oferta bedzie wyświetlania na początku listy przedmiotów
Czas : 3 dni -- cena : 6 zł
Czas : 5 dni -- cena : 8 zł
Czas : 7 dni -- cena : 10 zł
Czas : 14 dni-- cena : 12 zł
Czas : 30 dni -- cena : 14 zł
Strona główna : oferta będzie wyswietlana na głównej stronie kategorii
Czas : 3 dni -- cena : 10 zł
Czas : 5 dni -- cena : 15 zł
Czas : 7 dni -- cena : 20 zł
Czas : 14 dni-- cena : 25 zł
Czas : 30 dni -- cena : 30 zł
Dodanie firmy do BAZY FIRM 
Czas : 3 m-ce -- cena 10 zł 

Opłaty dodatkowe będą  naliczane każdorazowo po odnowieniu  przy ustawieniu  automatycznego przełużenia aukcji lub ogłoszenia(Przedmiot zostanie automatycznie wystawiony ponownie po zakończeniu czasu emisji w przypadku braku ofert lub nie sprzedaniu wszystkich przedmiotów). 
Opłaty za zdjęcia( Opłata naliczana jest w kazdym rodzaju aukcji i w ogłoszeniach. 
Dodanie 5 zdjęć w serwisie jest darmowe. Dodanie kolejnych wiąże się z opłatą w wysokości 1 zł za każde następne powyżej 5 szt. Łączna ilość zdjęć które można umieścić w serwisie  to 8 szt.